Преподавателите – съветници в кариерното ориентиране

Пазарът на труда се променя по-динамично от когато и да било в човешката история, става все по-глобален и по-взискателен. Никога не е било толкова трудно за младите хора да си изберат професия. Светкавичното развитие на технологиите води до появата на нови професии и изчезването други. Посредством интернет, всеки е свободен да се реализира в различна точка на света, дори без да излиза от дома си. Но расте и конкуренцията, нужни са повече знания и умения. Затова кариерното ориентиране на учениците е изключително важно. Освен родителите, огромна роля в този процес играят училището и учителите, още повече, когато интересите на децата са свързани с академичните предмети.

Тренинг на преподаватели на BRITANICA за кариерно ориентиране на тийнейджъри 

В редица страни осигуряването на кариерно ориентиране на гимназистите е законово задължение на училищата. Така е във Финландия, Ирландия и Нидерландия. На редица места по света, сред които Австрия и Хонгконг, методите за професионално ориентиране на учениците се подреждат сред основните предмети в обучението на учителите в университите. Изискванията пред педагозите в това отношение растат и се обновявят с всяка изминала година. Докладите в областта показват, че сред добрите образователни практики за кариерното подпомогане на учениците са:

  • Разработване на специално кариерно съдържание във всички предмети – Всеки от учителите трябва да интегрира в предмета си съдържание, даващо професионална ориентация, като се съобрази със спецификата на дисциплината.
  • Изграждане и поддържане на ясна представа за пазара на труда – Учителите трябва постоянно да актуализират познанията си за състоянието и тенденциите в пазара на труда, както за настоящите професии, така и за тези на бъдещето. Макар че информацията е навсякъде, за учениците не е лесно сами да я тълкуват и анализират. Преподавателите могат да помагат в ориентацията на децата, като им предлагат казуси за разрешаване, на база на реална информация.
  • Мотивиране на децата за изграждане на опит – Училищата могат да си създават контакти с бизнеса и да мотивират учениците да придобиват опит в различни сфери чрез кратки стажове или да насърчават децата да проучват и изследват професиите, към които имат интерес.

В BRITANICA подготвяме нашите преподаватели да дадат най-добрите насоки на нашите ученици, на база съвременните образователни тенденции в областта. Преподавателите ни в езиково ниво В2 преминават специализирани тренинги, за да помагат на учениците да си отговорят на основополагащи въпроси като:

  • Кои са видовете отрасли и професии, които са най-търсени днес?
  • Какви са необходимите умения, които трябва да притежава човек, за да се развива успешно в конкретна професия?
  • Коя университетска специалност е базата за реализиция в дадена професия?
  • Как да бъдем успешни кандидат-студенти?
  • Как да си поставяме дългосрочни и краткосрочни образователни цели, свързани с английския език и не само, и как да ги осъществим?

С всичко това, по интригуващ начин, преподавателите ще запознаят тийнейджърите в пет кариерни модула, интегрирани в програмата им по английски език през февруари в ниво H4. С помощта на учителите си, децата ни ще придобият ясна визия за своите силни страни, интереси и мечти и още по-целенасочено ще търсят и откриват най-верния път към своята професионална реализация!

ПОДОБНИ

Кои от най-желаните от работодателите качества ни помага да развием креативното писане?

Вижте кои са десетте най-търсени качества от работодателите и как ги развиваме с едно интересно занимание, което ни помага в училище и в живота.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.