Яница, ниво Т1: "Вече говоря без акцент!"

“Тази година в BRITANICA аз си усъвършенствах езика, говоря без акцент.”, споделя Яница. “През тази една година Яница доста напредна в английския език, особено в граматика. Почти сама създава текст и говори без акцент. Доволен съм от това време, което Яница прекара в BRITANICA.”, допълни баща й Мирослав.

- Яница, ниво Т1, филиал Младост 1 и баща й Мирослав

 

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.